Sep 29, 2013

რამოდენიმე ფოტო საშემოდგომო განწყობისათვის10 comments:

Anonymous said...

lamazi photoebia toma.


martalia rom shvedetshi taxi 31% ia ?

Toma said...

gadasaxadebi ickeba xelfasis mesamedit da izrdeba shemosavlis mixedvit. rac meti xelfasi gaqvs mit mets uxdi saxemcifos.

Anonymous said...

xo,nu eg tavistavad yvelgan masea.meti shemosavali met taxs nishnavs. ubralod, me 13%s rom vixdi, 31 dzalian mebevra.

Toma said...

13% au ra magaria.
saxemcifosagan ra shegavatebi gakvt?

me magalitad akr om vixdi amdens swavla da samedicino momsaxureba ufaso makvs, kidev socialuri dazgveva da a.s.

Anonymous said...

samedicino yvelas ufaso aqvs, tundac sul ar ixdides taxsebs.milioners da usaxlkaros yvelas erti karta aqvs. wamlebi fasiania,magram magaze shegidzlia iyido dazgveva.

socialuri dazgveva ar vici simartle gitxra ra aris. me maqvs social unsurance number, yvela adamiani danomrilia da tu ar gaqvs, samsaxurshi ar gigeben.egaa mandac ?

swavla taxsebtan araa shuashi aq, undergrad 7000$ girs weliwadi, magram 12 000 gadzlevs saxelmwifo,5000 grcheba sacxovrebeli xarjebistvis. daaxl. 13 000 sacxovrebeli xarjebistvis mchirdeboda. danarcheni 8 me vamatebdi. 12 0000 umeteses shemtxvevebshi gchuqnis saxelmwifo.an naxevars, ragac tanxa aucileblad akldeba dasbrunebels, me saertod arafris dabruneba ar momiwia.studentzea eg damokidebuli. magali GPA met free moneys nishnavs aq :D me gamimartla, rom sabuti maqvs da saxelmwifom gadamixada. torem international studentebi 3mags ixdian, magas verasdros gadavixdidi. magistratura rogorc swavlis gadasaxdi araferi gadavxade saertod da saxelmwifom momca sacxovrebeli xarjebis tanxa. magistraturas rac sheexeba gaachnia ras swavvlob, magram sadgac imdenivea.law da medical dzzaaalian dzviri girs.ertaderti quebec ia provincia sadac 2000$ girs swavla weliwadshi, rac chemi azrit dzalian iafia, saqartveloshi titqmis imdenive girs universiteti weliwadshi rogorc vici. me dzalian michirda yvelaferi axal chamosuls. ontarios fasebi rom vixade yvelaferze, albat imitom :D

Toma said...

მეც მინდა 13% გადასახადი!!

Sophie שרה Golden said...

Wow 13% mshvenieria, faqtiurad socializmi gamodua :-) aq 19% tu ar vcdebi.

Lamazi suratebia, Toma, ufro xshirad dade xolme.

Anonymous said...

Toma, saxli rom ar geyida, getyodi chamodi canadashi tqo :P iseti motxovnaa okupaciuri terapevtebze tviton emigraciis mxridan.

Sophie, 19%ic normaluria.

Toma said...

sanam saxls vikididit, sul veubneodi chem kmars kanadashi gadavsaxldetko ÖD magram ar camomckva ÖD

Sophie שרה Golden said...

Normaluria namdvilad.
Ar megona Swedetshi tu aseti magali % iyo.