Mar 16, 2011

ჯაჭვი

კარგად აწყობილი ქვეყანა იმ ჯაჭვს მაგონებს რომლის თითოეული რგოლი მტკიცედ არის ერთმანეთთან დაკავშირებული. როგორც წესი ასეთი ჯაჭვი ძლიერია, მისი გაწყვეტა შეუძლებელია, რადგან დაძაბულობა თანაბრად ნაწილდება თითოეულ რგოლზე ან კიდევ ერთი რგოლის სისუსტე მეორე რგოლის სიძლიერით კომპენსირდება. მთლიანობაში კი ჯაჭვი მტკიცე და ურყევია!

იაპონია ერთ ერთი ასეთი ქვეყანა იყო, ძლიერი, განვითარებული და ერთ ერთი მოწინავე ტექნოლოგიებში. მაგრამ რა მოხდა? ბუნებრივმა კატასტროფამ ერთი რგოლი ამოაგდო ჯაჭვიდან და შედეგებს აგერ უკვე მეხეთუ დღეა ვხედავთ.

ძალიან სამწუხაროა.

10 comments:

პერწკლი said...

ძალიან მომწონხარ მაგრამ შენ თუ ცუნამს და მიწისძვრას, თან ასეთი მასშტაბებისას, ერთ სუსტ რგოლზე ზემოქმედებას ეძახი, არ ვიცი, არ ვიცი....

Toma said...

mec dzalian momconxar :), magram an me ver davcere kargad is rac mindoda damecera, an shen ver gaige is rac davcere, an orive ertad.


me imas vambob rom kargad ackobil qvekanashi erti rgoli tu gackda imas bevri mikveba tan. asackobi resursi koveltvis iqneba magram am ackobas dro daschirdeba.

babisa said...

magram mainc jachvia da zustaddac mtlianad nawildeba siznele
chventan rom igive momxdariyo meti panika da meti areuloba iqneboda.
iq bankebi fuls urigeben, iq restornebi sakvebs ufasod gascemen, samashvelo samsaxurze rom araferi vtqvat,, da mainc wesrigia.. aq arc minda warmodgena :)

Biedronka said...

სადღაც ამოვიკითხე რომ 6 წელი დასჭირდება იაპონიას რომ ფეხზე დადგეს

Affen Spiele said...

რა კარგი შედარებაა = /

და იაპონიაც განწირულია =/

Toma said...

me vfiqrob rom iaponia ar aris ganwiruli. dro daschirdeba maram fexze mainc dadgebian!

6 celi ki didi droa, magram darcmunebuli var am periodshi bevri ram sheicvleba tavad iaponiashi da msoflioshic. ase mgonia rom ufro aqtiurad daickeba alternatiuli energockaroebis dzebna.

Anonymous said...

vetanxmebi tomas,iaponia namdvilad ar aris gantsiruli.iaponelebi saotsrad motsesrigebuli, shromismokvare da disziplinirebuli xalxia.isini sidzneleebs tavs gaartmeven,miuxedavad imisa rom es dzalian masshtaburi katastropaa.
tumtsa vpikrob,iaponiis teritoriaze atomuri el.sadguris arseboba dasturia imisa rom adamianebi zogjer zedmetad dartsmunebuli vart chvens shesadzleblobebshi,gvgonia rom kvelapers tavs gavartmevt,magram buneba gvimtkitsebs rom chveni gamotvlebi,varaudebi zogjer amaoa.
P.S. mshurs iaponelebis simshvidis aset momentshi,ar mgonia nebismier kartvels,chemi chatvlit:-) sheedzlos aset momentsi tundats garegnulad maints simshvidis shenarchuneba,Nanuka

Anonymous said...

da kidev,bevri atomuri sadguri evropashi saertod ar aris datsuli aviatsiuri shetevisgan anu tavgantsirul terorists rom moundes raime tsudis ganxortsieleba xels araperi sheushlis. mokled,alternatiuli energiis tskaroebze gadasvlaa sachiro,es tavidan did tanxebs ukavshirdeba,magram saboloo jamshi atomur energiaze usaprtxoa da iapits ki jdeba,Nanuka

Anonymous said...

getanxmebi nanuka, dzalian mowesrigebulebi, disciplinirebulebi arian, uuuuuuusazgvrod mshvidebi,magat fonze me qartveli nervasweniki vchanvar xolme. ase rom ara mgonia raime gauchirdet magat, mit ufro martla saocrebebis gaketeba, asheneba, gamogoneba sheudzliat.imedia male dadzleven kriziss.

Keti said...

მიუხედავად მშვიდი იერისა, ახლა სჭირდებათ უდიდესი მხარდაჭერა – მორალური და სხვა მხრივ...

მთავარია, რეაქტორის პრობლემა მოგვარდეს და მიწისძვრის შედეგებს ეშველება.