Aug 30, 2010

ძალიან გთხოვთ მიპასუხოთ

რას ფიქრობთ, რატომ არის აკრძალული მარიხუანა? რატომ არის ამ მცენარის გაზრდა და გაყიდვა არალეგალური?

Please answer the question: What do u think - why it is forbidden to grow and sell Marijuana (cannabis)? Why it is illegal?

10 comments:

Da-v-iD said...

ლეგალური იქნებოდა რომ არ ვასკდებოდეთ ასე და არ გვავიწყდებოდეს მერე ადამიანობა. ( ყველაზე არ ვამბობ რათქმაუნდა:) )

მარი said...

ისედაც გამოშტერებული დადის ნახევარი საქართველო, კიდევ მარიხუანას ლეგალიზაცია უნდათ ამათ?
ნამეტანი "რაღაცნაირი" პასუხია, მაგრამ ეს იყო პირველი რაც გავიფიქრე. :))

AniUuSh... said...

ar vici . albat imitom, rom bevri ver xvdeba gasinjvit ra sharshi yopen tavs. ar minda cudad gamomivides, magram bevrs ar aqvs iimdeni shegneba rom mixvdes, rom cudia. hgonia rom araferia, roca moundeat tavs daanebeben. sigaarets ver agdeben da marixuanas gadaagdeben? samwuxarod aseve bevrs ar aqvs imdeni codna da info am mcenareze, arc nebisyoofa. da legaluri rom iyos, miawydeboda yvela da mapatiet da isedac gamoshterebuli axalgazrdoba (da ara marto) ufro dashterdeba da kidev eg gvinda?

Keti said...

მისი მოხმარებით ადამიანი რეალობას წყდება. და ყოველდღიურად სამსახურში, სასწავლებელში და ა.შ. მარიხუანით გონებადაბინდული ადამიანები წარმოგიდგენიათ?
და მათი გაკეთებული საქმე. ან მათთან ურთიერთობა. გმადლობთ, არ მინდა.
მოკლედ, "ილივლივე" გამახსენდა, ქართული რეკლამიდან :) ილივლივებენ და ვერ გაცურავენ. ბოლო კი ჩაძირვა იქნება.

undone said...

იმიტომ რომ მარიხუანაც იგივე ნარკოტიკია ;))

Ladybird said...

aq komentarebs Tvali gadavavle, ukeTesi iqneboda meti komentari da meti realuri dasabuteba moetana momxreebsac da mocinaagmdegeebsac... saqme imashia, rom miuxedavad imisa, rom hollandiashi es mcenare legaluradaa dashvebuli, hollandiis mosaxleobis umetesoba marixuanas ar moixmars... eg xo adamianis fsiqikaa aseTi, rasac gishlian, mit ufro gainteresebs da edzalebi... ramdenadac vici samedicino tvalsazrisit sakartveloshicaa dashvebuli marixuanas moxmareba, rogorc gamayuchebeli sashualeba (shesadzloa vcdebode, ar var didi xania mand xolo kanonebs sinatlis siscrafit cvlis chveni parlamenti)...
saqartveloshi marixuanas didi raodenobit dziritadad egretcodebuli 'birjavikebi' moixmaren, da isic albat imitom rom meti sxva saqme araferi akvt... akrdzalvis miuxedavad mainc bevri eceva da jarimebit kide biujeti mdidrdeba... es ukanaskneli ki akrdzalvis mtavar mizezad mimachnia ;)

latatie said...

ალბათ ზედმეტია ორგანიზმისთვის მარიხუანას მავნებლობაზე საუბარი, მაგრამ ვისაც ბედნიერებისთვის (თუ რაც ქვია) ლეგალური საშუალებები არ ყოფნის მოწიოს რა...

Toma said...

vicodi rom radikaluri posti iqneboda. vinc fiqrobs rom organizmisatvis marixuana ufro amvnebeia vidre sigareti, gTxovT mimititoT ckaro rom cavikitxo.

Anonymous said...

tqven comentarebs vuyureb da mecineba xalxo marixuana ertdaerti mcenarea romelic adamianas ar vnebs tambaqosagan gansxvavebit legalizacia tu gauketdeba shesabamisad naklebad mowevs xalxi simtvrales ar jobia mainc? gaixetqaven xolme muclebs da chxubis xasiatze dgeba nasvami kaci dalevaze daakisret jarima da marixuanas legalizacia gauketet naxavt rogor shemcirdeba danashaulis ricxvi ....

Anonymous said...

ME VFIQROB RO UNDA DAUSHVAN MARIXUANA SAQARTVELOSHI ROMOSWYINDEBAT SHEESHVEBIAN MERE UFRO METI TURISTI GVEWVEVA UMETESI SASMELS AGAR DALEVS
DA AGARCIQNEBA AMDENI MKVLELOBEBI