Jan 23, 2010

We Can Help Haitian People - დავეხმაროთ ვის როგორც შეგვიძლია!

ხალხო, მოკლეთ და მარტივად დავწერ - დავეხმაროთ ჰაიტის მოსახლეობას ისე როგორც შეგვიძლია. არსებობს საიტი რომლის მეშვეობითაც შეგივიძლია ფულის გადარიცხვა, განსაკუთრებით კი მათთვისაა ადვილი ვისაც პეიპოლის ანგარიში გავქვს.

Hope For Haiti Now სულ მარტივი პროცედურებია გასავლელი, და სულ რაღაც რამოდენიმე წუთში თქვენ ძლიან კარგ საქმეს გააკეთებთ! მე სამწუხაროდ ათ დოლარზე მეტი არ მქონდა და გადავრიცხე ის რაც მქონდა. კიდე რომ მივიღებ ფულს იმასაც გადავრიცხავ. ხალხი ძალიან გაჭირვებულია, ანტიბიოტიკები, წყალი და საჭმელი არ აქვთ რომ ის ადამიანები ვინც მიწიძვრას გადაურჩა უბრალოდ შიმშილით არ დაიხოცოს!

Eng:
My dear readers, Haitian people need our help! They do not have water, food, antibiotics. People who could survive this huge catastrophe, now face a death from different disses and hunger. So please, let's help them as we can.

Hope For Haiti Now We can donate some amount of money, as much as u want, as much as we can. Each dollar, each euro can save a life. People, who have PayPal accounts - it is very simple procedure and we need only one minute to donate some money and help people who are in need!

Let's do good things!!!


12 comments:

AnnA said...

zalian kargi postia tomushka, martla ritac Segvizlia imit davexmarot, yoveli centi imattvis rames niSnavs, marto 1 dolariT 5 adamianis gadarCena SeiZleba...

Cven ayvana gvinda kidev haiteli bavSvlis, exla yvela organizacias da mimartvad pirs mivmartavt... neta gamogvivides.

Tomushka said...

AnnA - ნეტა გამოგივიდეთ. მეც ასე ვფიქრობ რომ რითაც შეგვიძია იმიტ უნდა დავეხმაროთ. ერთი დოლარი ჩენთვის არაფერია მათთის კი სიცოცხლის შანსია.

AnnA said...

:* :*

Landish said...

და მანდ ქართული ბანკების ბარათებს როგორ იღებენ? :?

Tomushka said...

Landish - არ ვიცი როგორ, მაგრამ ქვეყნების ქვჩამონათვალში საქართველოც არის.

Sophie Golden said...

რა უცნაურია, სამაჩაბლოდან და აფხაზეთიდან დევნილი ხალხი არავის გახსენებია, არც მათ დახმარებაზე გაკეთებულა ცხელი ხაზები და ქართველი ობოლი ბავშვების აყვანა აზრად არავის მოსდის, როგორც კი ჰაიტის დახმარება მოდად & show-დ იქცა, აქაც უცებ აიტაცეს.

აქაც ხდება წყალდიდობები, მიწისძვრები და ვინმეს თუ აგჩუყებიათ გული ასე, როგორც ჰაიტიზე?
So pathetic.

Tomushka said...

სოფი, ნეტა თუ გჯერავს იმის რაც დაწერე.

AnnA said...

sophie-s komentari Tu Cems sapasuxod iyo, getyvi, rom mxolod Cemi saxelis googleshi CaweriT naxav, rogor davexmareT saqarTveloSi momydari wyaldidobis dazaralebulebs. bavSvis ayvanas minimum 2 weli sWirdeba Cveulebrivi gziT,isic an mogcemen,an ara; saqarTveloSi ki - sagangebo mdgomareoba mag mxriv aravis arasdros gamoucxadebia, rom es procedurebi rogorme Semirebuliyo.

haitize (sxvasac vupasuxe msgavs komentarze facebookze) marto miwisZvramde 350 000 upatrono bavSvi iyo, axla es cifri ramdenia? yvelaze mtavari ki isaa, rom is bavSvebi axla dokumentacis gareSe arian, aravin icis, ra hqviat da visebi arian. es mdgomareoba zalauneburad gaaiolebs procedurebs, magis imedi gvaqvs Cven da imitom mivmarTeT gezi haitisken. torem tu aqac 2 weli da meti mogvTxoves cda, me mgoni arc eg gamogviva...

მარია said...

ყოჩაღ. მეც ვაპირებ ამ დღეებში რამოდენიმე კრონით დახმარებას..

Tomushka said...

მარია - :* კარგი გოგო ხარ :)

Keti said...

ქვეყნის მოსახლეობის 1/3 ხეიბარი დარჩა :(
როგორ შეიძლება ახლა დახმარებების შედარება და აწონვა.
თანაც, საქართველოში ბევრია ქველმოქმედი ხალხი. ბევრი რამ არ შუქდება ტელევიზიით და ეს არ ნიშნავს რომ ვინმე ჯიბეზე ხელს არ იკრავს. ჩუმადაც ბევრი ეხმარება.
ხოლო შოუზე კი, თუ გინდათ მოდა უწოდეთ და თუ გინდათ – გულწრფელობა, მაგრამ შედეგით თუ ვინმეს უადვილდება არსებობა, ყველა შოუ გამართლებულია!

კარგი პოსტია!

Tomushka said...

"xოლო შოუზე კი, თუ გინდათ მოდა უწოდეთ და თუ გინდათ – გულწრფელობა, მაგრამ შედეგით თუ ვინმეს უადვილდება არსებობა, ყველა შოუ გამართლებულია!" mec ase vfiqrob sxvatashoris. chemma qmarmac mase tqva rom gulis amachukebeli shouao xalxisatviso, magram meechveba es ikos mtavari. matvari shedegia rac am shous unda qonoda.