Dec 8, 2009

ნაციონალიზმი თუ უბრალოდ საკუთარი ენის სიყვარული?

ქართველები რომ ძალიან კეთილი ხალხი ვართ უკვე ყველამ ვიცით, ისიც ვიცით რომ საქართველოში დაბადებული სომხები, რუსები, აზერები თუ სხვა ეროვნების წარმომადგენლები ისე ატარებენ თავის ცხოვრებას ერთ სიტყვარს არ სწავლობენ ქართულად. ჩვენც მათი კეთილის მსურველები ძალიან ბედნიერი სახით ვესაუბრებით რუსულად. ეგ კი არა აგერ სხვა ენებზეც კი ჩატარდება ერთიანი ეროვნული გამოცდები.

წუხელ გარკვეული მიზეზების გამო, მთელი ღამე ფორუმზე ვცდილობდი გართობას, ხოდა რამონიმე თემაში წავაწყდი სიტუაციას როცა ვიღაც ქართული ენის ”ვერ” მცოდნე წერდა რუსულად, ჩვენმა იუზერებმაც არ დააყოვნეს და გააგრძელეს რუსულად წერა. სიმართლე გითხრათ ამაზე ძალიან გავბრაზდი. რატომ? მგონი კარგად ხვდებით რატომაც.

ახლა მითხარით თქვენს კეძო შემთხვევაში ენის არ ცოდნის შემთხვევაში, რამდენჯერ დაგელაპარაკათ ვინმე უცხოეთში თქვენს მშობლიურ ენაზე? ასე ძალიან რომ გვინდა შვედეთს და ევროპას დავემსგავსოთ, რას აკეთებენ ესენი? პირველ რიგში თავის ენას უფრთხილდებიან. აბა გააკეთე რამე თუ კაცი ხარ ენის ცოდნის გარეშე? ვერაფერსაც ვერ გააკეთებ იმიტომ რომ ენა არის პირველი და ყველაზე მნიშვნელოვანი მომენტი ქვეყანაში! ჩვენ კიდე ქართველებს რა მოგვდის? თუ პატრიოტიზმი მხოლოს ხმამაღალი სიტყვების ძახილით გამოიხტება?

მე მომიტევეთ აღელვებულ ვარ.

პ.ს.ძალიან გთხოვთ გაითვალისწინოთ რომ ტურისტებზე არ მაქვს საუბარი, არამედ ადგილობრივ მცხოვრებლებზე.

19 comments:

nino said...

martali xar tomushka!!! mapatie latinuri aosebis gamo. kidev ver vipove qartuli

clown said...

ხოოო ქართველები რაღაც არ ვუფრთხილდებით საკუთარ ენას :|

ნან said...

აბსოლუტურად გეთანხმები. ეს არ არის ნაციონალიზმის საკითხი, უფრო ჩვენს კომპლექსებსა და პრობლემებზე მიუთითებს. მთელი ცხოვრება ნერვებს მიშლიან ე.წ. ინტელიგენტები (ეს ტერმინი ხომ საერთოდ), მაღალ მატერიებზე რომ ავტომატურად რუსულ ენაზე იწყებენ ჟღურტულს და "ოი ვერ ვკითხულობ ქართულადო" – გაიძახიან.

პატივისცემით უნდა მოექცე საკუთარ ენას. თუმცა პატივისცემა ნებაყოფლობითია...

Tomushka said...

ნან - პატივისცემა მართლა ნებაყოფლობითია. მაგრამ სახემწიფომ უნდა გააკეთოს ისე რომ ქართული ენის ცოდნის გარეშე მისმა მოქალაქეებმა ვერ შეძლონ გინდაც უმარლესში სწავლა.

იგივე რუსეთში, ამერიკაში უამრავი სომეხია, რაღა ჩვენ უნდა გავაკეთოთ სპეციალურად ამ ხალხისატის ტესტების ომხურ ენაზე? ნება ინებე და ისწავლე იმ ქვეყნის ენა სადაც ცხოვრობ.

პ.ს. ეთნიკურ უმცირესობასთან დაკავშირებით არ გამაჩნიაა პრობლემა, უბრალოდ კონგოელს ვერ დავწერ რადგან კონგოელი ბევრი არაა ჩვენთან, და ვინც არის ის სწავლობს ქართულს კიდეც,

AnnA said...

enas aqvs funqcia - es aris comunikacia. ar aqvs mniSvneloba, ra enaze moaxden komunikacias.

Tu adamiani sacxovreblad midis sxva qveyanaSi, sadac sul sxva enaze saubroben, da ar icis es ena - mimRebma saxemwifom unda Seuwyos xeli pirvel rigSi imisaTvis, rom iswavlos. aq cvenTan aris UFASO kursebi espanuris da katalanuri enis, specialurad emigrantebisTvis. nebismiers SeuZlia, mivides da iswavlos.

sxvanairad rom vTqva, yvela saxemwifom unda Seuwyos xeli Tavis moqalaqeebs, warmoSobis ganurCevlad rom adaptacia moaxdinon xsenebul saxelmwifoSi.

Tomushka said...

AnnA- აქაც უფასო კურსებია ენის შესწავლის. ვისაც უნად ისწავლის, ვისაც არა არა. საკითხი ისაა რისი გაკეთება შეუძლია ადამიანს რომელმაც არ იცის ის ენა სადაც ცხოვრობს? ძააალიან იშვიათი პროფესიიების გარდა არაფრის. იმი გამო რომ ჩამოსულთა 60% არაბულად მეტყველი ხალხია, მათ გამო არც არაბულ სკოლებს აშენებენ, არც გამოცდებს ადგენენ არაბულად და უფრო მეტი ხალხი არ სწავლობს არაბულს იმისათვის რომ ამ ხალხს დაეკონტაქტოს, შესაბამისად ნებისმიერი ჩამოსული, იძულებულია ისწავლოს ადგილობრივი ენა.

ხო ხედავ განსხვავებას? რას ვაკეთებთ ჩვენ? ვინმე ცოტა ცუდი ქართულით დაილაპარაკებს და ვიწყებთ მასთან რუსულად საუბარს, იმის ნაცვლად რომ უფრო მომთმენები ვიყოთ, პატივი ვცეთ ჩვენ ენას და ვისაუბროთ ჩვენ ენაზე. მოკეთ გაუთავებლად შემიძლია მაგალითების მოყვანა.

ის რომ საკუთარი ენის ”შენარჩუნება” სახემწოფოს ინტერესებში უნდა შედიოდეს უდაოა. მაგრამ სახემწიფოს რომ მისი მოქალაქეები ვქმნით მაგაშიც დამეთანხმები ალბათ :)

AnnA said...

ubralod, ufaso kursebi unda gaxsnan enis. Znelad warmomidgenia adamiani, vinc isic, rom ufaso kursebia, da ar miva im enis saswavlad, romel qveyanaSic cxovrebas apirebs. aseTi adamiani me normalurad moazrovned ar mimaCnia.

ვინმე ცოტა ცუდი ქართულით დაილაპარაკებს და ვიწყებთ მასთან რუსულად საუბარს - Cven xom ar viciT, vinaa es adamiani, ramdni xania, saqarTveloSia, da ras apirebs. bunebrivia, yvela damtvreuli qarTuliT mosaubres bRveras da uxeSad laparaks ver/ar davuwyebT. me piradad, aranairi problema ar maqvs, im enaze velaparako adamans, romelic misTvis ufro mosaxerxebelia (Tu me vflob am enas raime doneze, ra Tqma unda). Tu es is momentia, rasac Sen ambob, rom adamiani 10 welia qveyanaSi cxovrobs da ena ver Seiswavla, maSin me am adamians ubralod seriozulad veRar aRviqvam (enis swavla avtomaturadac xdeba, yoveldRiuri ontaqtiT).

magram saqrTvelos is problema aqvs, rom ar aqvs ufaso kursebi (ramdenadac me vici, Tu meSleba, semisworeT). rom hqondes, yvela qalaqSi, raionSi, sofelSi; TiTqmis yvela iswavlida enas uproblemod.

Tomushka said...

AnnA - რა ცოდნა უნდა მეზობელი რომაა სომეხი ან ქურთი :) ? და რუსულად რომ ველაპარაკებით? ქუჩაში შემხვედრ ადამიანზე კი არაა საუბარი, ან ჩამოსულ ტირისტებზე :). მე გული მტკივა საქართველოში დაბადებულ და გაზრდილ ეთნიკურ უმცირესობებზე, რომლებიც ქართულად არ ან ვერ საუბრობენ.

ენა კი იმ სკოლებში უნდა ისწავლებოდეს სადაც ეს ბავშვები სწავლობენ, რათქმაუნდა უფასოდ (მადლობა ღმერთ საშუალო განათლება უფასოა ჯერ ჩვენთან) რადგან ეს ჩვენ ინტერესებშია.

AnnA said...

me ufrosebisaTvis ufaso kursebze maqvs laparaki. saSualo ganaTlebas ar vgulisxmob. ufaso enis kursebi mozrdilebisTvis, ara avSvebisTvis.

xo nu Tu mezobelia da icnob, sxva ambavia, mand me myavda somexi da qurTi mezoblebi da mSvenivrad saubrobdnen qarTulad. da mSveieri samsaxurebic hqondaT. me mgoni, Zalian Znelia, kargi samsaxuri gindodes da saxelmwifo enas ar swavlobde. isev imas gavimeoreb, aseTi xalxi ubralod Zalian Znelia, seriozulad aRviqva.

Tomushka said...

AnnA - შენ რასაც ამბობ ეგ კიდევ სხვა საკითხია და გეთანხმები რომ ნამდვილად უნდა იყოს კურსები და რაც მთავარია უფასო! არ ვიცი რატომ არ არის მსგავსი რამ ჩვენთან. ისევ ფინანსებთანაა ალბათ დაკავშირებული ყველაფერი.

ნან said...

Tomushka@

კი, სახელმწიფო დონეზე ამაზე ხელისუფლებამ უნდა იზრუნოს. მაგრამ რა რჯის ადამიანს, რომელიც უბრალოდ თავს ვალდებულად მიიჩნევს საქართველოს მოქალაქეს, რომელსაც ორი სიტყვა ქართული არ უსწავლია, ან იცის და არ ლაპარაკობს, სხვა ენაზე ესაუბროს? :(

Tomushka said...

ნან არ ვიცი. მაგ მართლა საინტერესო კითხვაა და კარგი საკვლევი თემა იქნებოდა სოციოლოგებისათვის.

2kija said...

sociologebi ar vici mar anacionalizme davtserdi sakursos fsiqoterapias ro vstsvalobde :Dddd

Keti said...

ტომუშკა, გეთანხმები.
სახელმწიფო ენა მხოლოდ ქართული გვაქვს, შესაბამისად, "საყველპურო" ქართულის ცოდნა მაინც (თუ სხვა გეგმები არ აქვს ადამიანს – განათლებასთან და კარიერასთან დაკავშირებით) ყველა მოქალაქისთვის საჭიროა.

სხვათაშორის, აქ კონგოელები ახსენეს და –შავკანიანები, ასევე ჩინელები, ჩამოდიან თუ არა, ენას სწავლობენ. არ აქვთ კომპლექსი – საუბრობენ როგორც შეუძლიათ.
აქედან გამომდინარე მგონია, რომ ისინი პატივს სცემენ ქვეყანას, რომელმაც მიიღო, თან რა თქმა უნდა, ისიც იციან, ინტეგრაციას ყველაზე უკეთ ენის საშუალებით შეძლებენ.

ვინც არ სწავლობს, მათ უკვე მიკროგარემო აქვთ შექმნილი და პირიქით, იქით გვიწევს რაიმე საშუალებით მათთან შეღწევა, ანუ ამ შემთხვევაში – მესამე ენის საშუალებით.

Tomushka said...

keti- masea. igive chinelebi sxva gza ar aqvt, unda iswavlon qartuli. magram adgilobrivebs ukeve sheqmnili aqvT tavisi wre, da garda amisa erti saerto saurtierto ena gvaqvs anu rusuli. shesabamisad ar tvlian sachirod qartul enaze saubars.

Keti said...

ამ შემთხვევაში რუსულ ენაზე ნათქვამს ქართულად თუ ვუპასუხებთ, უკეთესია. მათ ესმით, მაგრამ არ ლაპარაკობენ.
აი, მე მყავს რუსულენოვანი თანამშრომლები – ძალიან კარგი ხალხია, ქართული კარგად ესმით, მაგრამ რუსულად საუბრობენ. ჰოდა, მთელი განყოფილება ასევე პასუხობს ან ეკითხება. ყოველთვის ქართულად ვცემ პასუხს ან ვეკითხები, პასუხსაც ასევე ვიღებ, ან რუსულ–ქართულად :)
ოღონდ ამას პირველ რიგში იმიტომ ვაკეთებ, რომ ეს ბუნებრივია ჩემთვის – ყოველთვის ქართულად ვფიქრობ და თუ ესმით, აღარ ვთარგმნი :)

vasasi said...

ჩვენ ყველაფერში ნოვატორები ვართ!.. :bis:

Alexander said...

თუმუშკა, კომენტარების წაკითხვა მეზარება, მაგრამ რადგანაც პატივს გცემ და შენი პოსტიც წავიკითხე, მინდა ჩემიი აზრიც გითხრა – არ გეთანხმები. შვედეთისგან ძალიან განვსხვავდებით და ასე ერთი ხელაღებით რაღაცის მტკიცება არ შეიძლება. სხვა ეროვნებებს არც ჩვენ ველაპარაკებით მათ ენაზე. რუსული კი საერთო ენაა. დარწმუნებული ვარ შვედეთშიც და საფრანგეთშიც (სადაც ვიცი რომ ინგლისური არ უყვართ) ბოლოს და ბოლოს იძულებულნი იქნებიან ინგლისურად მიპასუხონ, რუსული კი ჩვენთან მცხოვრები უმცირესობების მშობლიური ენა სულაც არ არის. ასე რომ ძალიან ნუ გაცხარდები და ნუ აღელდები და მთლად შვედური თვალებით ნუ გვიყურებ, თორემ შვედური გაგებით ამის გარდაც ბევრი სხვა პრობლემა გვაქვს....

Tomushka said...

ალექს- კომენტარებში იბადება ჭეშმარიტება :)
უნდა წაგეკითხა კომენტარები :)

შვედეთს არ ვადარებ, და საქართველოშ ვერც შევადარებ ისეთი განსხვავებული ხალხი ვართ ერთმანეთისაგან.