Apr 17, 2009

"ქურდული" გაგება და ბლოგი

დღეს ტოპ.გე ზე დავსეირნობდი და ერთი ფრიად ”საინტერესო” ბლოგი ვიპოვე, ერთი კაი ”ქურდი” ბიჭისა. ქვევით ციტირებას გავუკეთებ მის მიერ დაწერილ ტექსტ საკუთარი თავის შესახებ. ძნელი წასაკითხია მაგრამ ღირს წვალება.

"imedia Tqven ukve kargad gamicaniT. gaicaniT Zveli da kai biWi zviadi romelic mudam Tkven gulebSia Zmebo da kai biWebo.
dRes me mogiyvebiT Cem mtkivneul bazars. romlis gaxsenebac ar mina magram Cemi sitis ertgul vizitorebs me minda, rom yvelaferi vuambo Cems Sesaxeb da rac Seidzleba kargad gamicnon. im wlebis manZilze, rac me orjonikiZeSi viyavi bevri ambavi gadamxda Tavs. erT-erT maTgans dRes mogiyvebiT. orjonikidZeSi gavicani erRi gogona saxelad "sveta" romelic Zalian lamazi iyo da Zalian momxibvleli da Zalian keTilSobili. sveta gavicani erT-erT Ramis klubSi igi zasaobda mixaelTan, me gamovglije xelidan da vuTxari, rom Zalian momewona da masTan jer megobroba Semdeg ki .... albaT mixvdebiT. svetas me Zalian davuaxlovdi , Semiyvarda , masac Sevuyvardi da erTi wlis ganmalobaSi Zalian bednierad viyaviT erTad. magram erTi wlis da erTi Tvis Semdeg ratomRac svetas movbezrdi Tu ra iyo ar vici . sxvas iq vis naxavda Cemze simpatiur an momxibvlel andac Cemze kai biWs!!! karoCe sveta damSorda egre vTqvaT damado... erTi Tvis ganmalobaSi adgils ver vpoulobdi, igi Zalian miyvarda. erT dResac gadavwyvite misTvis siurprizi gamekeeTbina da misTvis yvavilebi da banbanerka ametana saxlSi :D avedi svetasTan karze zari davreke magram aravin ar aRebs
kars... me kvlav ar vuSveb zaris Rilaks xels da am dros kari iReba da sveta gamodis xalaTSi, iqidan ki viRac ucxo mamakacis xma ismis...(kto tam?) es ro gavigone Sevardi da ras vxedav!? zangi mamakaci Tavisi didi balayaniT svetas loginze aris wamokotrialebuli, im loginze romelzec me da svetas erTad gvedzina da erTmaneTs vesiyvarulebodiT. es rom davinaxe da yvelaferi gaviazre, jibidan banbanerka amoviRe da pirdapir SublSi vesrole, am kacs moxvda da ugonod davarda Zirs. iqidan svetas kivili mesmoda (ni dzelai etava zviadinio) ar mokla, magram me Cemi saukeTeso da ganuyreli megobari iavtomaturi iaraRi "steCkini" amoviRe da gulSi vesrole. da svetas dedi muetli vagine da wamovedi..... (Cemze nu inerviulebT Zmebo, me kargad var. mTavaria Tkven iyaviT kargad) kai biWebo mudam Tkveni zviada...
"

ხოდა რას ფიქრობთ ამ კაი ბიჭზე მითხარით ახლა ? :ჵ
წყარო

29 comments:

David said...

O M F G!! ეს რა ნახა ჩემმა თვალებმა :O

Katten försvann said...

:D

პერწკლი said...

ფუფ
:(((((((

კიარადა


ვაი მაგის პატრონს უბედურს

კირადა

მეზიზღება ეგეთი ხალხი

მარა აი სასაცილოა სატირელი რო არ იყოს ; )))))

Katten försvann said...

პერწკლი - სატირელი რაა? :D

Sophie Golden said...

სასაცილოა, კარგი რა!!! :ლოლ: სვეტა და ზანგის "ურთიერთობამ" მომხიბლა ერთობ.
ჩვენ ვიცინით და ასეთი "გაგების" ხალხი მართლა არსებობს :( უჟას!!!

Katten försvann said...

Sophie Golden - მაგ მეც მომეწონა :ჵ
და ეს კიდე - ”sxvas iq vis naxavda Cemze simpatiur an momxibvlel andac Cemze kai biWs!!!” მაგრამ ვაი რომ ზანგური ”ბალაყანი” უფრო მნიშვნელოვანი ყოფილა სვეტასთვის ვიდრე მომხიბვლელი კაი ბიჭობა :ჵ

lasharela said...

ეგ თარგმნე და განსახილვევ ქეისად სტუდენტ ფსიქოლოგებს მიუტანე :)

ნუ არ მეცინება...მაგრამ სარკაზმულ განწყობაზე დავდექი ნამდვილად :)

თამაში იყო რაღც ასეთი...
–შემოვდივარ ქურდი ზონაში
– პაპი ვინარის? :D :D :D

– შენი კლიჩკა?
– ბლოგერჩიკა :D

Katten försvann said...

"– შენი კლიჩკა?
– ბლოგერჩიკა :D "

:D :D :D :D

ბლოგერობა გრეხია :ჵ არაქურდული ამბავია :D

Sweet Baby Girl said...

ეეეეე რა საყვარელიააა <3 :D

Katten försvann said...

აჰა,
ძალიან ”საყვარელი” და ორიგინალურია. განსაკუთრებით როცა ჩადენილ თუ არ ჩადენილ მკვლელობას აღიარებს.

No Dar 7th said...

Amisi mteli istoriebi maqvs cakitxuli, es araferia imattan shedarebit... ;) ro kveba tavisi qurduli cxovrebis dasackis damere tavis boz bebias ro klavs.. Sad iko goxha manvelidze amas ro mglebi ukve daceriliqobda :) es brogrollshi unda chaamato raici rodis dagchirdeba qurduli servicebi :p

Nikoloz said...

ushreti fantaziis patronia ras erchit :D

Katten försvann said...

No Dar 7th - უი იცოდი მისი საიტი? რას გვიმალავდი მერე?

Nikoloz - კიეეე. ფანტაზია არა კუკუ კიდე :D

Nikoloz said...

Katten försvann

e ras mechxubebi kaco istoriebs ro igonebs magas fantazia unda aba sxva ra kuku? :D

daliela said...

ვაა ზვიადა,რამდენი ხანია ეს წაკითხული მაქვს და დაკოპირებული,ვარეზების მეფეა :D

No Dar 7th said...

Katten försvann

აღარც მახსოვდა ეგ ერთი 3 წლის წინ მაინც ვნახე მინიმუმ, მეტი თუ არა :) ადრე მაგარი პოპულარული იყო ფორუმებზე.

ცუდია რო აღარ ანახლებს :(

ალბათ ძაღლებთან ომს შეეწირა :p

Giga said...

გამარჯვება!
არ მახსოვს აქ საიდან აღმოვჩნდი, მაგრამ კომენტარი რომ არ დამეწერა არ შემეძლო. ერთი სიტყვით მაგ ტიპს მაგარი გაჭედილი აქვს სერიოზულ ფსიქიკურ მკურნალობას საჭიროებს, ალბათ მაგას რო შეხედავ სახეზეც მაგარი ქურდული აწერია :)))

გიგა

Katten försvann said...

ესეიგი ვყელამ იცოდა და მე კიდე ჭურში ვზივარ თურმე :)

Giga - კეთილი იყოს შენი ფეხი, ჰმ კი არადა ხელი, კი არადა კომპიუტერი :ჵ

ntvare said...

მემგონი ვიღაც კაიფობდა ჯუსტ

Secrets said...

ღადაობს ბრაცი :>

fazanda said...

თეიქ ით იზი პპლ :)

ვიღაცა ღადაობს მაგრად :)

რა დღეში გაქვთ ნერვებიიი ::D :D :D

Katten försvann said...

ჩვენც ვღადაობთ :)

თათია said...

ამის დრო წავიდა, რაც ძალიან მიხარია.
ერთ-ორი ესეთი ყოველთვის იქნება, მაგრამ ხომ ხედავთ, სიცილს იწვევს.
საცოდავი...

Katten försvann said...

თათია - იმედია ასეთების დრო მართლა წავიდა და სინამდვილეში სადმე არაა ჩასაფრებული.

Anonymous said...

kargiT ra, tipi xumrobs, nuTu ase dzneli iyo amis mixvedra?:D

Katten försvann said...

Anonymous ჩვენც ვხუმრობთ :) და არ შეიძლება?

Anonymous said...

namdvil qurdulshi sasacilo araperia xalxo da amaze kacuri gza ar arsebobs! magram am rojas qurdultan saerto araperi aq. da saqartveloshi ro eseti situacia ar iyos da eseti bozi mtavroba ro gvyavdes am tips namdvili "kai bichebi" ar gaaxarebdnen! da "kai bichoba" gacilebit metia vidre internetshi tavisi grexebis moyola!!!

Anonymous said...

qurdebis saxelit sicilis ufleba aravis aqvs. es bichi kide kai bichis garda yvelaferia.. qurduli gageba amis saqme araa

Anonymous said...

getanxmebi anonymous qurduli magistvis igivea rac chinuri:) da xalxno erti icodet rom qurduli mentaliteti arasdros ar mokvdeba saqartveloshi qurduli mentaliteti qartvel girseul patiosan da vajkac bichebs sisxlshi gvaqvs.